06 - 4990 6622 |
blueconsultancymeppel@gmail.com |

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Blue Consultancy Meppel, hierna te noemen BCM

betrekking hebbende op de scholing Maritiem

                                            

1.      Inschrijving voor scholing

 

 1. Per mail of telefoon kunt u ons laten weten dat u geïnteresseerd bent in één van onze scholingen.
  Wij doen u vervolgens een inschrijfformulier toekomen per mail.
  Na ontvangst van het ingevulde en ondertekende inschrijfformulier ontvangt u van BCM een mail ter bevestiging van de voorlopige inschrijving.
 2. U ontvangt een factuur per mail over deze scholing.
 3. Na betaling van de factuur wordt uw inschrijving definitief.
 4. Indien het voor een deelnemer niet mogelijk is om het factuurbedrag ineens te betalen, dan is het mogelijk om hierover betalingsafspraken te maken.
 5. Door inschrijving voor een scholing wordt de deelnemer geacht op de hoogte te zijn van de Algemene Voorwaarden die aan de inschrijving verbonden zijn en verklaart de deelnemer zich akkoord met deze voorwaarden.

 

2.      Financiële verplichtingen

 

 1. De kosten van de scholing zijn bij vooruitbetaling verschuldigd. Overeenkomstig de op het moment van inschrijving geldende tarieven en dienen te zijn voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum.
 2. Bij het niet doorgaan van een scholing wordt de inschrijving geacht te zijn ontbonden.
 3. Bij het niet doorgaan van een scholing, waarvoor al is betaald, volgt direct restitutie van het betaalde bedrag.
 4. Bij annulering tot vijf werkdagen voor aanvang van de scholing worden reeds betaalde scholingsgelden teruggeboekt.
 5. Bij annulering binnen vijf werkdagen en bij no-show is 100% van de scholingskosten verschuldigd, er volgt geen terugboeking.

 

3.      Algemene informatie

 

 1.  Tenzij anders vermeld, is het studiemateriaal inbegrepen bij de scholingsprijs.
 2. BCM zal de scholing naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, al dan niet door inschakeling van derden en/of in gedeelten.
 3. BCM is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onvoldoende vooropleiding en veronderstelde kennis, evenmin voor verkeerd uitgevoerde en/of verkeerd geïnterpreteerde uitvoeringshandelingen, alsmede het niet opvolgen van instructies door deelnemer tijdens de scholing van BCM.
 4. Van aansprakelijkheid kan slechts sprake zijn bij verwijtbare schade of grove schuld aan de kant van BCM.
 5. Aansprakelijkheid voor BCM is beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.
 6. BCM behoudt zich het recht voor programma's, leermiddelen en boeken te actualiseren, cursussen te combineren, aanvangsdata te verschuiven, etc.
 7. Indien door onvoorziene omstandigheden of onvermogen aan de kant van BCM, zij niet in staat is volgens plan een scholing te geven of af te maken, zal zij, naar beste kunnen, in overleg met de opdrachtgever of deelnemers, trachten voor deze situatie op redelijke termijn een oplossing te vinden.
 8. BCM is niet aansprakelijk voor de eventuele hieruit voortkomende kosten of geleden schade.
 9. In het geval van klachten met betrekking tot de scholing kan men zich in eerste instantie wenden tot de docent(e) en in tweede instantie tot de directeur van BCM.
 10. BCM aanvaardt geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor het verblijf van de deelnemer dan wel van zijn of haar eigendommen binnen en buiten de scholingslocaties.
 11. BCM is gerechtigd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. In alle gevallen daartoe gelden de laatste toegezonden en gedateerde Algemene Voorwaarden. Bij reeds verstrekte opdrachten worden de voorwaarden niet tussentijds gewijzigd.

 

 

Meppel, 1 maart 2018